பேஸ்ட் செய்யப்பட்ட டெக்ஸ்ட்டிலிருந்து பார்மட் நீக்க – [Ms-Word Tips]

இணையதளம் அல்லது ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் பைலிலிருந்து டெக்ஸ்ட்டை காப்பி செய்து MS-Word -ல் பேஸ்ட் செய்யும்பொழுது, கூடவே அதிலுள்ள...