இலங்கையில் 5G தொழில்நுட்பம்

5G தொழில்நுட்பம் இதுவரைக்கும் பயன்பாட்டு வரவில்லை என்றாலும் பரீச்சார்த்த முயற்சிகள் சில நாடுகளில் நடைபெற்றுக்கொண்டு உள்ளது. அந்த வகையில் தெற்காசியாவிலேயே முதன் முதலாக இலங்கையில் 5G தொழில்நுட்பம்…