வாட்சப் நல்லதா கெட்டதா? [Tech Article]

இக்காலத்தில் வாட்சப் தான் வாழ்க்கை என்றாகிவிட்டது. இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல. பெரியோர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரும் வாட்சப் பயன்படுக்கின்றனர். அதில் குறிப்பிட்ட குழுமங்கள் அன்றாடம் செய்திகளை வெளியிட்டு…