ஒரு பிரேஸ்லெட் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள காற்று பலூன், நீங்கள் தண்ணீரில் மூழ்காமல் பாதுகாக்கிறது.

life saver bracelet

இதில் ஒரு ஒரு குமிழை திறந்தவுடன், அது விரிகிறது. காற்றுப் பை உங்களை தண்ணீரிலிருந்து மேல் நோக்கி இழுத்து வருகிறது.
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=T08DBU455jw?list=PLKfWL8IXgKBte4TfD53pLaHONfSYCX0RH]

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *